การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล้าสาเกฮาริมะ

Size change font

แนะนำโรงกลั่น

พื้นที่ลุ่มริมแม่นํ้าอิโบงาวะ
แม่นํ้าจิคุสะงาวะ


ยูเมซากิงาวะ อิจิคาวะ
พื้นที่ลุ่มริมแม่นํ้าคาโกงาวะ
(ฮาริมะตะวันออก)

คาโกงาวะ (ฮาริมะเหนือ)
พื้นที่ลุ่มริมแม่นํ้า อากาชิ